Cách tạo SSH Key Pair

1. Chọn Account –> Select view –> SSH Key Pairs
Ssh1 1
2. Chọn Create a SSH Key Pair –> Đặt tên cho SSH Key Pair  –> Ok

Ssh2

3. Hệ thống tạo ra private key

Ss4

4. Copy nội dung private và lưu lại với file .pem

Image2019 3 14 10 13 42

5. Dùng PuTTYgen để chuyển cho đúng format –> Open puttygen –> Load

123

6.  Chọn đến file .pem lúc tạo key pair đã lưu –> Open

1234

7. Như vậy ta đã chuyển định dạng xong –> OK

12345

8. Giờ tiến hành lưu lại –> Chọn Save private key

1234567

Như vậy là đã  hoàn thành việc tạo ssh key pair dùng để ssh vào server linux.