Cấu hình Port Forwarding cho một server

Nội dung bài viết

1. Trước tiên check network của server
1
2. Chọn Network  –> Guest networks –> Chọn isolated network

2

3. Tab Details –> Chọn View IP Address

3

4. Chọn Source NAT

4

5. Tab Configuration –> Chọn  Port Forwarding

5

6. Tab Port Forwarding  –> Nhập private port, public port –> Add

6

7. Chọn server cần cấu hình Port Forwarding   –> Apply

7

8. Kết quả.

8

9

10