Thay đổi thông tin của một isolate network

Nội dung bài viết

1.Tại cửa sổ Network –> Select view Guest networks
Vpn1

2. Chọn isolate  network cần thay đổi thông tin

Vpn2

3. Tab Details–> Chọn Edit

Change2

4. Update thông tin cần thay đổi –> Chọn Apply

Change3